Cennik

OPŁATY:

Opłaty pobierane przez notariusza przy dokonywaniu czynności notarialnych można podzielić na trzy kategorie:

  1. PODATKI: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz podatek VAT (odprowadzane na rachunki bankowe odpowiednich organów podatkowych)
  2. OPŁATY SĄDOWE (odprowadzane na rachunki bankowe odpowiednich sądów)
  3. WYNAGRODZENIE NOTARIUSZA (zwane również taksą notarialną)

Notariusz w sporządzanym dokumencie wymienia wysokość pobranych podatków i opłat sądowych, a także wysokość pobranego wynagrodzenia, powiększanego o podatek od towarów i usług (VAT), powołując podstawę prawną ich pobrania.

Wynagrodzenie notariusza ustalane jest na podstawie umowy ze stronami czynności, przy czym nie może być ono wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Maksymalna wysokość tych stawek określona jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 237 ze zm.), a uzależniona jest ona do wielu czynników, między innymi od wartości przedmiotu obrotu czy rodzaju czynności, jaka ma być dokonana.

Celem określenia dokładnych kosztów, wraz z należnościami podatkowymi i opłatami sądowymi, prosimy o bezpośredni kontakt z Kancelarią – telefoniczny bądź mailowy (formularz kontaktowy). Zostaniecie Państwo szczegółowo poinformowani o wszystkich należnościach związanych z czynnością, którą chcecie Państwo dokonać.

ZWOLNIENIE Z TAKSY NOTARIALNEJ

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Zwolnienie to stosuje się również do osoby prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza. Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej, a za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa.