Czynności

Notariusz dokonuje czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne dokonane przez Notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego.

Katalog czynności dokonywanych przez notariusza uregulowany jest szczegółowo w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, spośród którego wymienić można te najczęściej realizowane, a są to:

 • umowy sprzedaży działek, lokali oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali,

 • umowy darowizny działek, lokali oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali,

 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokali,

 • akty ustanowienia hipotek,

 • akty ustanowieniem służebności oraz użytkowania,

 • umowy zamiany,

 • umowy o dożywocie,

 • umowy działu spadku, zniesienia współwłasności nieruchomości oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokalu,

 • pełnomocnictwa,

 • akty poświadczeń dziedziczenia,

 • umowy majątkowe małżeńskie (w tym umów rozdzielności majątkowej czy intercyzy),

 • umowy podziału majątku wspólnego małżonków,

 • akty ustanowienia fundacji,

 • umowy i protokoły spółek,

 • akty poddania się egzekucji,

 • poświadczenie własnoręczności podpisów na okazanych dokumentach oraz wzory podpisów,

 • poświadczenia zgodności kopii z okazanym oryginałem,

 • przyjęcia na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,

 • sporządzenie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów oraz daty okazania dokumentu,

 • sporządzeniem innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Należy pamiętać, że oryginał aktu notarialnego sporządzany jest w jednym egzemplarzu i przechowywany jest w Kancelarii Notarialnej, natomiast stronom aktu lub osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu, a także ich następcom prawnym, wydawane są w dowolnej liczbie – wypisy aktu notarialnego, mające moc prawną oryginału. Za zgodą stron lub na podstawie prawomocnego postanowienia sądu okręgowego, wypis aktu notarialnego może być wydany także innym osobom.